เอกสารเช่ารถ

ในการเช่ารถยนต์ ทุกบริษัทฯจะมีการขอเอกสารจากผู้เช่ารถ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่ารถ ดังนั้นผู้เช่าจึงต้องเตรียมเอกสารในการเช่ารถ ซึ่งจะใช้เอกสารอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างกันไปแต่ละบริษัทรถเช่า โดยเช่ารถยนต์กับ Navy Carrent จะใช้เอกสารดังนี้

เอกสารเช่ารถสำหรับ เช่าแบบไม่ใช้บัตรเครดิต

บัตรประชาชน


ใบขับขี่
นำบัตรจริงมาแสดงในวันรับรถด้วย


สลิปเงินเดือน
ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้+เบอร์โทรที่ทำงาน


เอกสารเช่ารถสำหรับ นักศึกษา

บัตรประชาชน


ใบขับขี่
นำบัตรจริงมาแสดงในวันรับรถด้วย


บัตรนักศึกษา


ประวัตินักศึกษา
เพื่อยืนยันสถานภาพการเป็นนักศึกษา
กรุณา Login เข้าระบบของมหาวิทยาลัย แล้ว Capture ภาพหน้าระบบให้เห็น -ชื่อผู้เช่า -รหัสนักศึกษา -สถานะนักศึกษา


เอกสารเช่ารถสำหรับ นักเดินทาง

บัตรประชาชน


ใบขับขี่
นำบัตรจริงมาแสดงในวันรับรถด้วย


ตั๋วเครื่องบินขาไป-ขากลับ


เอกสารเช่ารถสำหรับ ผู้เช่ารถใช้ระหว่างซ่อม

บัตรประชาชน


ใบขับขี่
นำบัตรจริงมาแสดงในวันรับรถด้วย


เอกสารใบแจ้งซ่อม


ใบเคลมประกัน


ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการเอกสารเช่ารถสำหรับ เจ้าของกิจการ

บัตรประชาชน


ใบขับขี่
นำบัตรจริงมาแสดงในวันรับรถด้วย


หนังสือรับรองใบจดทะเบียนการค้า


หนังสือรับรองใบจดทะเบียนการค้า
หรือภาพถ่ายกิจการ